• Nabíjacie programy
  • Firmy
  • Domácnosti
  • Mestá
  • Mapa nabíjacích staníc
  • O nás
  • Klientska zóna

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb v oblasti elektromobility získavame a používame osobné údaje záujemcov, zákazníkov, odberateľov newslettera, používateľov našich aplikácií a prípadne iných osôb fyzických osôb (ďalej len „zákazníci“). Chceme, aby naši zákazníci mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).


1 ZÁKLADNÉ POJMY

Sme presvedčení, že viac informácií prispieva k lepšiemu porozumeniu pravidiel spracúvania osobných údajov. Vnasledujúcej časti preto uvádzame vysvetlenie najdôležitejších pojmov používaných v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci ZSE, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane podnikateľov - SZČO).

Prevádzkovateľ - je subjekt, ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ – znamená subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť otom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Spracúvanie – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.


2 ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2852/B (len „ZSE“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare), www.skupinazse.sk, spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, ZSE taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.


3 PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode 3.2):

a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IČO, údaje o zápise v registri alebo inej evidencii);

b) Kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa);

c) Údaje o bankovom spojení;

d) Informácie o nabíjacej karte (držiteľ, evidenčné číslo karty);

e) Informácie o vozidle, pre ktoré je nabíjacia karta vydaná (značka, model, typ, rok registrácie, EČV);

f) Informácie o využívaní produktov a služieb, najmä druhu využívaných produktov, spôsobe

využívania produktov (napr. údaje o mieste, čase a trvaní nabíjania, poskytnutých plnenia zo

zmluvy);

g) Ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti s využívaním produktov a služieb alebo riešením

zákazníckych požiadaviek,

h) Prihlasovacie údaje do Klientskej zóny (e-mail, heslo);

i) Informácie o aktivitách používateľa v Klientskej zóne (preferencie a záujmy používateľa);

j) Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o

určitý produkt, skúsenosti s produktom, požiadavky, sťažnosti, reklamácie);

k) Zvukové nahrávky hovorov;

l) Ďalšie údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek a obhajovanie, uplatňovanie a

preukazovanie právnych nárokov.


3.2 PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy resp. v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použitie ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo ak nám zákazníci udelili platný súhlas.

Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobrovoľnosťou, čo znamená, že zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade prestaneme osobné údaje používať a ak neexistuje iný právny základ pre ich použitie alebo uchovávanie, bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme.

Poskytnutie aspracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy apredzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

Chceme chrániť určité záujmy, ktoré sú dôležité pre riadny výkon našej podnikateľskej činnosti (napr. vymáhať neuhradené platby, obhajovať iné právne nároky), pričom na tento účel používame osobné údaje zákazníkov. Vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmu neboli neprimerané. Ak napriek tomu majú zákazníci obavu, že spracúvanie prevažuje nad ich základnými právami a slobodami, môžu voči nemu namietať.

Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom aj v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená právnymi predpismi.

Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom ZSE zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere príp. sa spracúvali len informácie, ktoré nepredstavujú osobné údaje.


3.2.1 Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

ZSE spracúva osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov (napr. na zaslanie zmluvy, preberacích protokolov a ďalších dokumentov, ak zákazník prejaví záujem cez kontaktný formulár, mailom či telefonicky alebo poskytnutie požadovaných doplňujúcich informácií k produktu alebo službe, na uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi, dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb v závislosti od predmetu zmluvy, na používanie aplikácií ZSE, registráciu do Klientskej zóny na www.zsedrive.sk, fakturáciu, vybavenie požiadaviek zákazníka a komunikáciu so zákazníkom v ďalších záležitostiach.

Na tento účel spracúvame kategórie osobných údajov uvedené v bode 3.1 písm. a) – h), pričom presný rozsah údajov vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumentov. Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvy osobné údaje naďalej uchovávame a spracúvame na účely plnenia zákonných povinností a našich oprávnených záujmov, a to v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom až po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ v budúcnosti nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje dlhšiu dobu (napr. z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu alebo iného konania). Osobné údaje budú použité len na splnenie účelov spracúvania pretrvávajúcich aj po ukončení zmluvného vzťahu a nebudeme ich používať iným spôsobom.


3.2.2 Zákonná povinnosť

V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) najmä na nasledujúce účely:

− riešenie súdnych sporov (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok a súvisiace predpisy),

− poskytovanie informácií na účely trestného konania (zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, zákon č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore a súvisiace predpisy),

− poskytovanie informácií potrebných na zistenie skutkového stavu (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a súvisiace predpisy),

− alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov),

− riešenie exekúcií (zákon č. 59/2018 Z.z. Exekučný poriadok),

− konkurzy a reštrukturalizácie (zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurzoch a reštrukturalizáciách),

− správa registratúry – evidovanie, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov,

prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania (zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch

a registratúrach),

− riešenie správnych konaní (zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok a súvisiace predpisy),

− konanie o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a súvisiace predpisy),

− riešenie reklamácií (zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa),

− vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv podľa GDPR a Zákona,

− oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR a Zákona,

− spracovanie účtovných dokladov (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z.

o dani z pridanej hodnoty),

− správa daní (zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov),

− plnenie príslušných zákonných alebo regulačných požiadaviek v osobitných prípadoch podľa

ďalších právnych predpisov.

Na tento účel používame kategórie osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) – g), k) a l), pričom presný rozsah osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov a konkrétnej situácie.

Doba spracúvania osobných údajov vychádza zpríslušných právnych predpisov. Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané najdlhšie 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Osobné údaje sú poskytované orgánom verejnej moci a ďalším oprávneným osobám podľa príslušných právnych predpisov. Ide najmä o súdy, advokátov, exekútorov, notárov, správcov konkurznej podstaty, orgány činné v trestnom konaní, správcu dane, okresné úrady, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenskú obchodnú inšpekciu, Ministerstvo vnútra SR.


3.2.3 Oprávnený záujem

Oprávnený záujem predstavuje základ pre spracúvanie osobných údajov vtedy, keď sledujeme určité pre nás dôležité záujmy, pričom spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu aplnenie týchto záujmov. Keďže sa na použitie údajov zákazníkov nevyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných údajov sa musí uskutočňovať primeraným

spôsobom, ktorý môžu dotknuté osoby očakávať v súvislosti so vzťahom voči ZSE a tak, aby nedochádzalo k nadmernému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých osôb.

Proti spracúvaniu údajov na účely oprávnených záujmov máte právo uplatniť námietku. V takom prípade môžeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, len pokiaľ preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.

ZSE spracúva osobné údaje na účely oprávnených záujmov, ktorými sú:

− ochrana majetku a majetkových práv,

− preukazovanie dodržiavania zákonných a zmluvných povinností,

− zabezpečenie a zvyšovanie kvality služieb,

− starostlivosť o zákazníkov,

− budovanie vzťahu so zákazníkmi a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Na tieto účely sú osobné údaje spracúvané v nasledujúcich prípadoch:

− Evidencia žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv. Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) – b), g), a to po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

− Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov (napr. na vymáhanie pohľadávok, náhrady škody). Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) – g). Doba uchovávania sa odvíja od zákonných premlčacích lehôt. Pokiaľ neexistuje odôvodnený predpoklad dlhšieho uchovávania v konkrétnom prípade, sú údaje zlikvidované po uplynutí 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

− Evidencia došlej a odoslanej korešpondencie. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) – b). Doba uchovávania predstavuje 5 rokov od prijatia resp. odoslania korešpondencie.

− Správa a evidencia zmlúv a iných dohôd. Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) – e), v závislosti od konkrétneho dokumentu. Údaje sú uchovávané najdlhšie 10 rokov od ukončenia zmluvy.

− Priamy marketing – zasielanie informácií o ponukách vlastných tovarov a služieb v prípadoch, kedy existuje predpoklad, že tieto informácie zákazníka zaujímajú, nakoľko využíva podobný produkt alebo službu. Priamy marketing sa uskutočňuje len poštou alebo e-mailom (nie telefonicky), pričom zákazníci majú možnosť voči nemu kedykoľvek namietať. V prípade námietky nebudú osobné údaje ďalej použité na priamy marketing. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, informácie o využívaných produktoch. Osobné údaje sú uchovávané najdlhšie po dobu trvania zmluvného vzťahu (tzn. priamy marketing sa neuskutočňuje vo vzťahu k bývalým zákazníkom).

− Prieskum spokojnosti zákazníkov s produktami a službami a ich hodnotenie za účelom zvyšovania kvality služieb a spokojnosti zákazníkov v prípadoch, kedy zákazníci vzhľadom na zmluvný vzťah so ZSE môžu primerane očakávať, že budú kontaktovaní (napr. zákazníci, ktorí v nedávnom období riešili reklamáciu, začali využívať nový produkt alebo službu alebo využili niektoré zvýhod, ktoré im služba alebo produkt ponúka). Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a), b), f), g). Údaje sú uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu.

− Štatistické účely. Spracúvajú sa adresné údaje a údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu so

ZSE, a to len v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnej miere, pričom výstupy obsahujúce štatistické údaje neobsahujú osobné údaje. Údaje sú spracúvané počas prípravy štatistických údajov.

− Riešenie reakcií používateľov prostredníctvom sociálnych sietí. Spracúva sa názov účtu používateľa (meno, priezvisko). ZSE údaje neuchováva.

− Zasielanie blahoželaní a iných nemarketingových informácií pri osobitných príležitostiach ako napr. najvýznamnejšie sviatky v roku, meniny, narodeniny. Spracúvané sú osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, deň a mesiac narodenia, e-mailová adresa. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu.

− Organizovanie súťaží pre zákazníkov, ich vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a), b), pričom konkrétny rozsah údajov sa môže odlišovať v závislosti od druhu súťaže. Osobné údaje budú spracúvané do vyhodnotenia súťaže a vyhlásenia výsledkov. Osobné údaje výhercov, ktorí si prevezmú výhry, sa ďalej spracúvajú aj na účely plnenia zmluvy (pozri bod 3.2.1) a plnenia zákonných povinností (pozri bod 3.2.2).

− Identifikácia a riešenie anomálií v procesoch a systémoch týkajúcich sa zákazníka. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a), b), d), f) a h). Osobné údaje sú spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka a ZSE.


3.2.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiaľ spracúvanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedených právnych základov. Zákazník ako dotknutá osoba môže súhlas vyjadriť rôznymi spôsobmi, najmä písomne, ústne či elektronickými prostriedkami (napr. označenie políčka vo webovom formulári).

Súhlas sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byť slobodný (dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udeliť) a dobrovoľný. Dobrovoľnosť znamená, že udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súhlas poskytnutý (čo však neznamená, že musí ísť nevyhnutne o totožný spôsob). Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia sa zlikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu.

ZSE spracúva osobné údaje zákazníkov na základe poskytnutia platného súhlasu na nasledujúce účely:

− Informovanie o novinkách v oblasti elektromobility prostredníctvom elektronického newslettera. Newsletter môže obsahovať aj reklamné informácie o vlastných produktov a službách ZSE (nové produkty, reklamné kampane, mimoriadne ponuky, zľavy, akcie). Odberateľom newslettera sú poskytované len všeobecné informácie bez individuálneho zamerania podľa ich preferencií. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov: e- mailová adresa. Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, ktorý sa udeľuje na dobu 2 roky,

− Poskytovanie informácií o vlastných produktov a službách ZSE (reklamné kampane, mimoriadne ponuky, zľavy, akcie) poštou, telefonicky alebo e-mailom. Zákazníkovi sú poskytované len všeobecné informácie bez individuálneho zamerania. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) a b).

− Poskytovanie informácií o vlastných produktoch a službách ZSE (reklamné kampane, mimoriadne ponuky, zľavy, akcie) prispôsobené individuálnym záujmom zákazníka na základe analýzy informácií o využívaní produktov a služieb, preferencií a záujmov zákazníka (napr. prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o produkt a pod.). Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a), b), f), i), j).

− Analýza skúseností zákazníkov s produktami a službami ZSE a ich hodnotenie za účelom optimalizovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a), b), f) a g). Osobné údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu.


3.3 ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZSE získava osobné údaje predovšetkým priamo od zákazníkov ako dotknutých osôb, od orgánov verejnej moci a ďalších subjektov uvedených v bode 3.2.2 a z verejne dostupných zdrojov. Ak je potrebné získať osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.


3.4 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE, COOKIES

ZSE nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania bez ľudského zásahu, ktoré by malo na zákazníkov právne účinky alebo podobne významný vplyv.

Internetové stránky prevádzkované ZSE (www.zsedrive.sk, www.kdenabijat.sk a.i.) používajú cookies. Cookies sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky (ďalej len „cookies“). Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Viac informácií nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej internetovej stránke.

 

3.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa uskutoční len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ, ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).


4 PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých sme poverili ich spracúvaním v našom mene. Ide najmä o spoločnosti zo skupiny ZSE (www.skupinazse.sk), tlačiarne, poskytovateľov služieb call centra, poradenské spoločnosti a agentúry, inkasné spoločnosti, dodávateľov čipových kariet, poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu údajov.

ZSE poskytuje osobné údaje zákazníkov aj doručovateľom a kuriérskym spoločnostiam, štátnym orgánom a iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností (pozri bod 3.2.2) a v prípade využívania služieb v oblasti elektromobility v zahraničí prebieha výmena nevyhnutných údajov aj s príslušným roamingovým partnerom.


5 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

5.1 Právazákazníka

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

− kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie založené na súhlase),

− získať od ZSE potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov (za ďalšie kópie, o ktoré zákazník požiada, môže ZSE účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom),

− aby ZSE bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,

− právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u ZSE bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné

údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR,

− na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,

− právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol ZSE,

a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto

údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,

− kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania

proti profilovaniu,

− právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú,

− domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom súde v zmysle čl. 78 GDPR,

− podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail:

statny.dozor@pdp.gov.sk.


5.2 Možnosti uplatnenia práv

S cieľom chrániť práva zákazníkov a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

− poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla alebo doručenou do podateľne ZSE

− e-mailom na adrese: elektromobilita@zse.sk

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili sme vzory žiadostí, ktoré sú dostupné na www.skupinazse.sk v časti ochrana osobných údajov.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.


6 ZODPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, ato e-mailom na adresu: dpo@zse.sk alebo poštou na Západoslovenská energetika, a.s. – zodpovedná osoba, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.


7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dokument s účinnosťou od 25. mája 2018 nahrádza informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené ZSE v dokumentácii určenej pre zákazníkov (zmluvy, žiadosti, formuláre) v rozsahu a za podmienok podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Verzia: august 2020