• Nabíjacie programy
  • Firmy
  • Domácnosti
  • Mestá
  • Mapa nabíjacích staníc
  • O nás
  • Klientska zóna

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky poskytovania Služieb ZSE Drive – spotrebiteľ


I.       Úvodné ustanovenia a definície základných pojmov

1.1.  Tieto obchodné podmienky poskytovania Služieb ZSE Drive (ďalej len „OP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytovaní služby ZSE Drive medzi Zákazníkom a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 2852/B (ďalej len „Poskytovateľ“) a upravujú ich vzájomné práva a povinnosti, podmienky poskytovania a využívania Služieb ZSE Drive.

1.2.  OP určujú časť obsahu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom za účelom poskytovania Služieb. Ustanovenia v Zmluve majú pred OP prednosť, pokiaľ sú s nimi v rozpore.

1.3.  Zákazník pri využívaní Služieb berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je dodávateľom elektriny v zmysle Zákona o energetike, ale je poskytovateľom Služieb ZSE Drive.

1.4.  OP sa spravidla vydávajú v písomnej podobe, sú formulované jasne a zrozumiteľne a sú dostupné v slovenskom jazyku.

1.5.  Pre účely týchto OP:

a)          AC nabíjanie – nabíjanie Elektrického vozidla striedavým prúdom na Nabíjacích staniciach s výkonmi do 22 kW, pričom za AC nabíjanie sa považuje aj využitie 400 V/32 A a 230 V/16 A priemyselných zásuviek;

b)         Benefit – asistenčné služby – Poskytovateľom poskytovaný benefit asistenčných služieb, ktorý Poskytovateľ realizuje prostredníctvom poisťovne, s ktorou má uzatvorenú poistnú zmluvu, a ktorý môže využívať každý Zákazník, ktorý vyjadrí preukázateľný súhlas s poskytovaním poistného plnenia, pričom podmienky poskytovania Benefitu – asistenčné služby sú bližšie upravené v osobitných Podmienkach poskytovania benefitu asistenčných služieb;

c)           DC nabíjanie – nabíjanie Elektrického vozidla jednosmerným prúdom, výkonom neprekračujúcim 50 kW;

d)         Cenník – dokument, v ktorom sú stanovené ceny za poskytovanie Služieb a/ alebo v súvislosti s poskytovaním týchto Služieb vrátane Programu služieb. Cenník Služieb v Nabíjacej sieti tvorí súčasť Zmluvy a je dostupný aj na Webovom sídle;

e)          Cena za kWh – cena určená za Službu vo výške v zmysle platného Cenníka a uplatňuje sa na množstvo elektrickej energie spotrebovanej pri nabíjaní Elektrického vozidla; objem elektrickej energie sa stanoví spôsobom podľa bodu

5.2. týchto OP;

f)             Darovanie elektriny Poskytovateľovi - znamená bezodplatné dodanie elektriny Zákazníkom ako výrobcom elektriny vo výrobnom zariadení spoločnosti ZSE Energia, a.s. za účelom jej darovania Poskytovateľovi podľa bodu 3.43 týchto OP;

g)          Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu - Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v rodinnom dome a Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v bytovom dome;

h)         Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v rodinnom dome – dodatok k Zmluve, ktorého predmetom je poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v rodinnom dome Zákazníka;

i)              Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v bytovom dome – dodatok k Zmluve, ktorého predmetom je poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v bytovom dome Zákazníka;

j)              Domáci roaming – poskytovanie Roamingových služieb v nabíjacích sieťach iných poskytovateľov ako Poskytovateľa na území Slovenskej republiky. Nabíjacie stanice v Domácom roamingu sú označené logom príslušného poskytovateľa a informácie o ich umiestnení sú dostupné na Webovom sídle v Zákazníckej zóne Web a Zákazníckej zóne mobil;

k)          Domáci wallbox – Domáci wallbox v rodinnom dome a Domáci wallbox v bytovom dome;

l)              Domáci wallbox v rodinnom dome – súkromná nabíjacia stanica vo vlastníctve Zákazníka, umiestnená v rodinnom dome Zákazníka, ktorá je pripojená na odberné miesto Zákazníka (odberateľa elektriny) v domácnosti a ktorá umožňuje využívanie niektorých Služieb bližšie určených v čl. 4 týchto OP;

m)     Domáci wallbox v bytovom dome – súkromná nabíjacia stanica vo vlastníctve Zákazníka, umiestnená v bytovom dome Zákazníka, ktorá je pripojená na Nabíjaciu infraštruktúru v bytovom dome a odberné miesto Poskytovateľa (odberateľa elektriny) a ktorá umožňuje využívanie niektorých Služieb bližšie určených v čl. 4 týchto OP;

n)         Elektrické vozidlo - motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktoré sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať;

o)         Nabíjacia infraštruktúra v bytovom dome – elektroinštalácia, technické zariadenia a ostatné komponenty potrebné pre riadnu prevádzku Domácich wallboxov v bytovom dome a elektrických prípojných miest pre elektrické vozidlá v bytových domoch. Nabíjacia infraštruktúra v bytovom dome je vo vlastníctve Poskytovateľa, pričom táto je pripojená na zdroj elektrickej energie (odberné miesto), na ktorom je odberateľom elektrickej energie Poskytovateľ.

p)         Nabíjacia karta / Karta – plastová identifikačná karta alebo prívesok na kľúče obsahujúca RFID čip, pridelená Zákazníkovi na základe Zmluvy, slúžiaca na identifikáciu a autorizáciu Zákazníka pri využívaní Služieb. Nabíjacia karta je súčasťou všetkých Programov Služieb s výnimkou Programu ZSE Drive Guest a Zákazníkovi sa vydáva za poplatok stanovený v Cenníku. Poplatok za vydanie Karty zahŕňa aktiváciu Nabíjacej karty a doručenie Karty Zákazníkovi poštou alebo kuriérom;

q)         Nabíjacia sieť alebo Sieť ZSE Drive – je sieť (i) všetkých Nabíjacích staníc vlastnených a/alebo prevádzkovaných Poskytovateľom a (ii) nabíjacích staníc vlastnených a/alebo prevádzkovaných Roamingovým partnerom Partnerského Roamingu, ktorých presný zoznam je uvedený na Webovom sídle v Zákazníckej zóne Web a Zákazníckej zóne mobil a ktoré slúžia na AC, DC a/alebo Ultra nabíjanie Elektrických vozidiel;

r)            Nabíjacia stanica – verejne prístupná nabíjacia stanica Poskytovateľa zaradená do siete Nabíjacích staníc a umožňujúca využívanie Služieb. Aktuálny zoznam Nabíjacích staníc sa zverejňuje prostredníctvom Webového sídla. Z technického hľadiska je Nabíjacia stanica zariadenie pozostávajúce z jedného alebo viacerých nabíjacích bodov, ktoré umožňujú Zákazníkovi nabíjanie akumulátora Elektrického vozidla;

s)           Neoprávnené používanie Nabíjacej karty – pod neoprávneným používaním Nabíjacej karty sa myslia prípady uvedené v bode 3.14., 3.36. týchto OP, na základe ktorých je Poskytovateľ oprávnený pristúpiť k jednostrannému zablokovaniu Nabíjacej karty. Zablokovaním Nabíjacej karty Poskytovateľom nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť všetky do momentu zablokovania Nabíjacej karty vzniknuté finančné záväzky. Poskytovateľ informuje Zákazníka o zablokovaní Nabíjacej karty z dôvodu Neoprávneného používania Nabíjacej karty minimálne 24 hodín pred jej zablokovaním prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Po zablokovaní Nabíjacej karty v prípade Neoprávneného používania Nabíjacej karty má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy;

t)             Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

u)          Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

v)           Oprávnená osoba – osoba odlišná od Zákazníka, ktorá je Zákazníkom v zmysle týchto OP alebo Zákazníkom v zmysle Obchodných podmienok poskytovania služby ZSE Drive–podnikateľ, má platnú a účinnú Zmluvu, na základe ktorej je držiteľom Nabíjacej karty, a ktorá môže využívať Služby nabíjania namiesto Zákazníka za podmienok uvedených v Zmluve o výkupe so Službou nabíjania, v OP ZSE Energia, a.s. a v bode 3.40 týchto OP;

w)       Parkovné – poplatok za prekročenie času určeného pre nabíjanie Elektrického vozidla v zmysle Cenníka, ktorý Poskytovateľ Zákazníkovi fakturuje spolu s poplatkom za Program služieb a ďalšími poplatkami. Úhradou Parkovného v zmysle týchto OP nezaniká prípadný záväzok Zákazníka na úhradu parkovného (alebo iného súvisiaceho poplatku) určeného prevádzkovateľom parkoviska, v rámci ktorého je Nabíjacia stanica umiestnená;

x)            Partnerský roaming – poskytovanie Roamingových služieb na nabíjacích staniciach vo vlastníctve iného subjektu než Poskytovateľa, pričom nabíjacie stanice sú zaradené do Nabíjacej siete ZSE Drive. Nabíjacie stanice v Partnerskom roamingu sú označené logom siete ZSE Drive a informáciou „Partnerský roaming“. Informácie o umiestnení nabíjacích staníc Partnerského roamingu sú dostupné na Webovom sídle v Zákazníckej zóne Web a Zákazníckej zóne mobil;

y)           Predĺžená záruka – je vo vymedzených prípadoch súčasťou Služieb Domáceho wallboxu a podmienky jej využívania sú bližšie upravené v čl. 4 týchto OP;

z)            Program služieb / Program – je štruktúrované vyjadrenie cenovej ponuky, ktoré zahŕňa výšku mesačného poplatku, poplatok za nabíjanie Elektrického vozidla a prípadné ďalšie poplatky. Program služieb je možné zvoliť pre každú Nabíjaciu kartu samostatne. Základné Programy služieb sú: ZSE Drive Guest a ZSE Drive Eco. Programy služieb s Benefitom - asistenčné služby sú: ZSE Drive Partner Safe, ZSE Drive Road Safe a ZSE Drive Flat Safe. Programy v súvislosti so Službami Domáceho wallboxu v rodinnom dome sú: Home Eco, Home Partner, Home Road a Home Flat. Programy v súvislosti so Službami Domáceho wallboxu v bytovom dome sú: Partner Bytový dom, Road Bytový dom a Flat Bytový dom. Program v súvislosti so zamestnaneckým programom je ZSE Drive B2E. Program ZSE Drive B2E je určený pre zamestnancov spoločností, ktoré majú s Poskytovateľom uzavretú Zmluvu o využívaní služieb zamestnaneckého programu ZSE Drive B2E;  

aa)    Prostriedky komunikácie na diaľku - spôsob, ktorý umožňuje uzatvoriť Zmluvu alebo dodatok s ňou súvisiaci bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Zákazníka, a to prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie;

bb)  Rezidentská lokalita – miesto určené pre nabíjanie Elektrických vozidiel s dlhším časovým trvaním, spravidla umiestnené v blízkosti obytných budov alebo prestupných uzlov verejnej hromadnej dopravy. AC nabíjanie v Rezidentskej lokalite umožňuje dlhší čas nabíjania Elektrického vozidla bez platby za Parkovné v zmysle Cenníka. Informácia o tom, či je Nabíjacia stanica umiestnená v lokalite označenej za Rezidentskú, je uvedená na webovom sídle v časti www.zsedrive.sk/mapa a v mobilnej aplikácii ZSE Drive;

cc)      Roamingový partner – je vlastník a/alebo prevádzkovateľ nabíjacích staníc umiestnených na území alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktoré sú pre využitie Služieb ZSE Drive sprístupnené Zákazníkom na základe zmluvy medzi Poskytovateľom a Roamingovým partnerom;

dd)  Roamingové služby – sú služby nabíjania Elektrických vozidiel na nabíjacích staniciach Roamingových partnerov na území Slovenskej republiky v rámci Domáceho roamingu a Partnerského roamingu a mimo územia Slovenskej republiky v rámci Zahraničného roamingu;

ee)   Služby / Služby ZSE Drive – pozostávajú:

A) v prípade Programu služieb, pri ktorých sa vydáva Karta z (i) nabíjania Elektrických vozidiel v sieti verejne prístupných nabíjacích staníc Poskytovateľa prostredníctvom Karty, (ii) poskytnutia Zákazníkovi Karty a (iii) prístupu na Webové sídlo, Zákaznícku zónu web a Zákaznícku zónu mobil, vrátane prístupu k informáciám o využívaní Služby;

B)             v prípade Programu služieb, pri ktorých sa nevydáva Karta z (i) nabíjania Elektrických vozidiel v sieti verejne prístupných nabíjacích staníc Poskytovateľa prostredníctvom Zákazníckej zóny mobil a (ii) prístupu na Zákaznícku zónu mobil a k informáciám o využívaní Služby;

C)v prípade Služieb Domáceho wallboxu z poskytovania niektorých služieb v rozsahu a za podmienok bližšie určených v čl. 4 týchto OP;

D)             v prípade Programu ZSE Drive Partner Safe, ZSE Drive Road Safe a ZSE Drive Flat Safe zo Služieb nabíjania, ak je platná a účinná Zmluva o výkupe so Službou nabíjania;

ff)         Služby Domáceho wallboxu – Služby Domáceho wallboxu v rodinnom dome a Služby Domáceho wallboxu v bytovom dome, pričom špecifikácia týchto služieb je bližšie definovaná v čl. 4 týchto OP;

gg)    Služby nabíjania - nabíjanie Elektrických vozidiel v Sieti ZSE Drive v zvolenom Programe podľa týchto OP, v rámci ktorých umožňuje Poskytovateľ Zákazníkovi, ako výrobcovi, ktorý je koncovým odberateľom elektriny a zároveň vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny, alebo Oprávnenej osobe, použiť Zákazníkom zvolené percento dodanej elektriny na nabíjanie Elektrického vozidla; Sieťou ZSE Drive sa pre účely Služby nabíjania myslia výlučne Nabíjacie stanice vlastnené a prevádzkované Poskytovateľom. Pre vylúčenie pochybností, pre účely využívania Služieb nabíjania sa do Siete ZSE Drive nezahŕňajú nabíjacie stanice Roamingových partnerov v Partnerskom roamingu, Domácom roamingu a ani Zahraničnom roamingu v zmysle týchto OP;

hh)  Ultra nabíjanie – je nabíjanie Elektrického vozidla jednosmerným prúdom, výkonom vyšším ako 50 kW;

ii)            Zahraničný roaming – poskytovanie Roamingových služieb mimo územia Slovenskej republiky;

jj)          Zákazník – je fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá (i) sa registrovala na Webovom sídle alebo (ii) vyplnila formulár na Zákazníckej zóne mobil za účelom využívania Služby tzv. jednorazového nabíjania. Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j. osoba, ktorá využíva Službu pre vlastnú osobnú potrebu;

kk)     Zákaznícky účet – je účet Zákazníka zriadený v Zákazníckej zóne web po jeho úspešnej registrácii a umožňuje Zákazníkovi prístup k údajom v rámci zákazníckej zóny;

ll)            Zákaznícka zóna web – je webová aplikácia prostredníctvom ktorej má Zákazník prístup k údajom o Službe, prehľad fakturácie, štatistiku využívania Služby, možnosť zmeny registračných údajov a iné;

mm)                                   Zákaznícka zóna mobil – je mobilná aplikácia prostredníctvom ktorej má Zákazník možnosť zistiť polohu najbližšej Nabíjacej stanice, zobraziť aktuálny stav nabíjania Elektrického vozidla, zrealizovať úhradu za jednorazové nabíjanie, získať informatívny náhľad k histórii nabíjania a iné;

nn)  Zákon o energetike - zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

oo)  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

pp)  Zmluva – zmluva o poskytovaní Služby ZSE Drive uzatvorená medzi Zákazníkom a Poskytovateľom;

qq)  Zmluva o výkupe so Službou nabíjania – znamená Zmluvu o výkupe elektriny v dynamickom produkte s možnosťou využitia Služby nabíjania v Sieti ZSE Drive alebo obdobnú trojstrannú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom, Zákazníkom a spoločnosťou ZSE Energia, a.s., v rámci ktorej sa tieto zmluvné strany dohodli na možnosti použitia Zákazníkom alebo Oprávnenou osobou Zákazníkom vyrobenej a nespotrebovanej elektriny v rámci Služby nabíjania, a ktorá sa okrem týchto OP spravuje prioritne obchodnými podmienkami spoločnosti ZSE Energia, a.s. bližšie definovanými v Zmluve o vykúpe so Službou nabíjania (ďalej len „OP ZSE Energia, a.s.“);

rr)        Zmluva o využívaní služieb zamestnaneckého programu ZSE Drive B2E – zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a treťou osobou (spoločnosťou / zamestnávateľom), predmetom ktorej je úprava využívania a poskytovania služieb v rámci zamestnaneckého Programu ZSE Drive B2E;

ss)       Zmluvné strany - Zákazník spoločne s Poskytovateľom;

tt)        Voľný objem nabíjania – AC nabíjanie, DC nabíjanie alebo Ultra nabíjanie Elektrických vozidiel v rámci Programu určené do kumulatívnej výšky voľného objemu nabíjania v zúčtovacom období, ktoré je zahrnuté v mesačnom poplatku za dané zúčtovacie obdobie. Nabíjanie v Zahraničnom a Domácom roamingu nie je zahrnuté do Voľného objemu nabíjania;

uu)  Voľný objem nabíjania v mieste pracoviska – AC nabíjanie Elektrických vozidiel v rámci Programu ZSE Drive B2E určené do kumulatívnej výšky voľného objemu nabíjania v zúčtovacom období, ktoré je zahrnuté v mesačnom poplatku za dané zúčtovacie obdobie. Nabíjanie v Zahraničnom a Domácom roamingu nie je zahrnuté do Voľného objemu nabíjania v mieste pracoviska. Zoznam nabíjacích staníc, na ktorých je možné využívať Voľný objem nabíjania v mieste pracoviska, je definovaný v prílohe Zmluvy o využívaní služieb zamestnaneckého programu ZSE Drive B2E;

vv)     Webové sídlo – rozumie sa webové sídlo www.zsedrive.sk, prostredníctvom ktorého má Zákazník prístup k registrácii, k Zákazníckemu účtu web a na ktorej sú zverejnené všetky podmienky a informácie ohľadom Služby vrátane aktuálneho statusu a rozmiestnenia Nabíjacích staníc, spôsobu obsluhy Nabíjacích staníc, novo sprevádzkovaných Nabíjacích staniciach, novinkách ohľadom elektromobility a iné.


II.     Miesto a čas poskytovania Služieb

2.1.  Poskytovateľ poskytuje Služby na Nabíjacích staniciach, ktorých zoznam je zverejnený na Webovom sídle a v prípade Služieb Domáceho wallboxu na Domácom wallboxe.

2.2.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zoznam uvedený na Webovom sídle v zmysle bodu

2.1. jednostranne meniť.

2.3.  Poskytovateľ poskytuje Služby v čase, ktorý je uvedený pre príslušnú Nabíjaciu stanicu v zozname podľa bodu 2.1. alebo v čase za podmienok uvedených v čl. 4 týchto OP s výnimkou prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb podľa týchto OP.


III.   Podmienky využívania Služieb

3.1.  Pred uzatvorením Zmluvy je Zákazník povinný pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre Poskytovateľa za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy. Zmluvné strany, ako aj osoby konajúce v mene Zákazníka sú povinné pred uzatvorením Zmluvy za účelom identifikácie preukázať svoju totožnosť. Osoby odlišné od Zákazníka sú oprávnené podpísať Zmluvu len na základe predloženého plnomocenstva alebo poverenia preukazujúceho oprávnenie konať v mene Zákazníka vo všetkých úkonoch nevyhnutných k uzatvoreniu Zmluvy.

3.2. Zmluva sa v zmysle ustanovenia § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka uzatvára elektronicky, a to vyplnením registračného formulára na Webovom sídle Poskytovateľa, a to:

a) osobne, v priestoroch Poskytovateľa alebo jeho zmluvného partnera;

b)    prostredníctvom Prostriedkov komunikácie na diaľku, pričom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto OP.

3.3. V registračnom formulári je Zákazník povinný vyplniť pravdivo a úplne všetky položky a bezodkladne vykonať úpravu všetkých údajov, pokiaľ prišlo po registrácii k akejkoľvek zmene.

3.4. Registráciou Zákazník potvrdzuje (i) svoj výslovný súhlas s týmito OP a vôľu byť nimi viazaný a zároveň vyhlasuje, že si OP riadne prečítal a ich obsahu porozumel a (ii) v prípade postupu podľa bodu 3.2. písm. b) že Poskytovateľ si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji.

3.5.  Pre vylúčenie pochybností, Zmluva je uzatvorená okamihom úspešnej registrácie a účinná i) okamihom doručenia Karty Zákazníkovi alebo ii) aktívnym využitím Služieb zo strany Zákazníka, podľa toho, ktorá z udalostí podľa i) alebo ii) nastane skôr. V prípade, že registrácia nebude úspešná, nevznikne právny vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a na uzavretie Zmluvy nevzniká právny nárok.

3.6.  Po úspešnej registrácii bude Zákazníkovi vytvorený Zákaznícky účet web a v prípade, že mu nebude obratom odovzdaná Karta a Zmluva, tak tie mu budú bezodkladne zaslané poštou na ním zvolenú adresu.

3.7.  V súvislosti s bodom 3.6. tohto článku vyššie, po obdržaní (i) uzavretej Zmluvy je Zákazník povinný ju podpísať, zaslať späť na adresu Poskytovateľa a (ii) Karty je Zákazník oprávnený využívať Službu.

3.8.  Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva obdržaná Zákazníkom podľa čl. 3.7. má zároveň povahu potvrdenia o uzatvorení Zmluvy v zmysle § 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji, pričom podpis Zákazníka nemá vplyv na okamih uzatvorenia a účinnosti Zmluvy.

3.9.  Poskytovateľ bude Zákazníkovi poskytovať Služby na Nabíjacej stanici a Domácom wallboxe prostredníctvom pridelenej a aktivovanej Karty.

3.10.            Zákazník je povinný pri nabíjaní Elektrického vozidla dodržiavať postup a návod, ktorý je uvedený na príslušnej Nabíjacej stanici a Domácom wallboxe.

3.11.            Údaj o množstve odobratej elektrickej energie bude Zákazníkovi prístupný po ukončení každého nabíjania na displeji Nabíjacej stanice a rovnako bude prístupný v Zákazníckom účte mobil a Zákazníckom účte web.

3.12.            Zákazník je oprávnený zmeniť ním zvolený Program služieb s účinnosťou k prvému (1.) dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena požadovaná. Zmena Programu je bezplatná. O zmenu Programu je Zákazník oprávnený požiadať online cez zadanie požiadavky v rámci Zákazníckej zóny web alebo Zákazníckej zóny mobil, elektronicky zaslaním žiadosti o zmenu Programu služieb na e-mailovú adresu elektromobilita@zse.sk a telefonicky na 0800 555 800. Zmena Programu služieb sa nepovažuje za zmenu vyžadujúcu uzavretie dodatku k Zmluve a/alebo zmenu jej príloh.

3.13.            Zákazník berie na vedomie, že Karta je neprenosná a slúži na identifikáciu Zákazníka. Zákazník sa preto zaväzuje, že Kartu bude využívať výlučne pre svoje potreby a za podmienok podľa týchto OP a Zmluvy. Zákazník je ďalej povinný zaobchádzať s Kartou vhodným spôsobom, používať ju výlučne na stanovený účel, v súlade s inštrukciami Poskytovateľa.

3.14.            Program ZSE Drive Flat Safe možno využívať len na registrované EČV špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy. Využitie Služieb prostredníctvom vydanej Nabíjacej karty na nabíjanie Elektrického vozidla s iným EČV, ako bolo uvedené pri registrácii (t. j. pri uzatvorení Zmluvy), sa považuje za Neoprávnené používanie Nabíjacej karty.

3.15.            Zákazník berie na vedomie, že odo dňa prevzatia každej Karty je zodpovedný za jej používanie a nesie plnú zodpovednosť za jej zneužitie, stratu, krádež, zničenie alebo poškodenie.

3.16.            V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Karty, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi. Pri oznámení Zákazník uvedie evidenčné číslo Karty. Poskytovateľ na základe oznámenia Zákazníka vykoná zablokovanie danej Karty.

3.17.            Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za záväzky, pohľadávky a škodu spôsobenú neoprávneným používaním, stratou alebo odcudzením Karty a tieto je povinný Poskytovateľovi v plnom rozsahu uhradiť. Zákazník zodpovedá za akékoľvek úkony uskutočnené prostredníctvom Karty odo dňa prevzatia Karty do dňa vrátenia Karty Poskytovateľovi, resp. do momentu zablokovania Karty. Akékoľvek úkony prostredníctvom pridelenej Karty sa považujú za úkony v mene a na účet Zákazníka.

3.18.            V prípade, ak Zákazník požiada o vydanie novej Karty z dôvodu jej straty, odcudzenia, poškodenia alebo jej zničenia, Zákazník je povinný uhradiť poplatok podľa platného Cenníka za vydanie novej Karty, ktorý bude Zákazníkovi vyfakturovaný vo faktúre.

3.19.            Pridelená Karta sa nestáva vlastníctvom Zákazníka a po ukončení zmluvného vzťahu je Zákazník povinný pridelenú Kartu Poskytovateľovi vrátiť.

3.20.            Zákazník má právo počas zmluvného vzťahu požiadať Poskytovateľa o vydanie ďalšej Karty na základe elektronickej žiadosti o vydanie Karty, prostredníctvom Webového sídla alebo cez Zákaznícku zónu mobil. Zákazníkovi bude Karta fyzicky odoslaná na adresu ním zvolenú v žiadosti. Momentom e-mailového potvrdenia priradenia Karty k účtu Zákazníka zo strany Poskytovateľa, je Zákazník oprávnený využívať Služby ZSE Drive. Okamihom pridelenia a aktivácie ďalšej Karty zo strany Poskytovateľa a fyzickým prevzatím takejto Karty alebo aktívnym využitím Služieb zo strany Objednávateľa sa na využívanie Služieb prostredníctvom novej Karty vzťahujú všetky dojednania a podmienky upravené Zmluvou a týmito OP, pričom Zákazník je povinný platiť Poskytovateľovi poplatky za Služby ZSE Drive v alikvotnej výške odo dňa nasledujúceho po dni e-mailového potvrdenia priradenia Karty k účtu Zákazníka zo strany Poskytovateľa. Takto vydaná Karta tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pričom na tento účel nie je potrebné uzatvárať písomný dodatok k Zmluve.

3.21.            Zákazník má povinnosť zabezpečiť dodržiavanie povinností stanovených v týchto OP zo strany každého vodiča Elektrického vozidla, ktorý využíva Služby. V prípade, ak Zákazník poskytne Kartu tretej osobe, za jej používanie, stratu, zničenie a pod., je voči Poskytovateľovi zodpovedný výlučne Zákazník.

3.22.            Zákazník je povinný po ukončení Zmluvy bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia Zmluvy vrátiť Poskytovateľovi všetky pridelené Karty. V prípade, ak Zákazník Poskytovateľovi Kartu podľa predchádzajúcej vety nevráti alebo vráti poškodenú, Poskytovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každú nevrátenú Kartu.


Podmienky využívania Služby – jednorazové nabíjanie (Program – ZSE Drive Guest)

3.23.            Za účelom využitia Programu ZSE Drive Guest, ktorého súčasťou nie je Karta (tzv. jednorazové nabíjanie) je Zákazník povinný stiahnuť si Zákaznícku zónu mobil (mobilnú aplikáciu) a tam pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre Poskytovateľa za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy. Pri Programe ZSE Drive Guest je platba za Služby možná výhradne prostredníctvom Zákazníckej zóny mobil (mobilnej aplikácie).

3.24.            Formulár pre jednorazové nabíjanie predstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy.

3.25.            Ak nie je Zákazníkom pravdivo a úplne vyplnený formulár a/alebo ak Zákazník nemá dostatočnú výšku disponibilnej majetkovej hodnoty viažucej sa ku zadanej kreditnej/ debetnej karte, ktorá by pokryla výšku aspoň 50 EUR, nevznikne právny vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a na uzavretie Zmluvy nevzniká právny nárok.

3.26.            Zmluva sa v zmysle ustanovenia § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka uzatvára elektronicky, a to vyplnením formulára na Zákazníckej zóne mobil prostredníctvom Prostriedkov komunikácie na diaľku, pričom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto OP.

3.27.            Zmluva je platná a účinná okamihom úspešného stlačenia tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby = Štart nabíjania“.

3.28.            Zmluvu je možné uzavrieť nie viac ako 30 minút pred začiatkom nabíjania Elektrického vozidla.

3.29.            Zvolením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby = Štart nabíjania“ Zákazník zároveň potvrdzuje (i) svoj súhlas s týmito OP a vôľu byť nimi viazaný a zároveň vyhlasuje, že si OP riadne prečítal a ich obsahu porozumel, (ii) že udeľuje súhlas so začatím nabíjania Elektrického vozidla pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom po nabití Elektrického vozidla Zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy, (iii) že Poskytovateľ si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji a (iv) že sa vinkuluje suma 50 EUR zo zadanej kreditnej/debetnej karty Zákazníka, a to až do úplného nabitia Elektrického vozidla.

3.30.            Po ukončení nabíjania Elektrického vozidla:

• sa v Zákazníckej zóne mobil zobrazí skutočné množstvo odobratej elektrickej energie;

• sa v Zákazníckej zóne mobil zobrazí skutočná výška ceny za poskytnutie Služby jednorazového nabíjania, ktorá bude zaplatená z vinkulovanej sumy 50 EUR zo zadanej kreditnej/debetnej karty Zákazníka;

• sa zašle na Zákazníkom uvedenú emailovú adresu (i) zjednodušená faktúra a (ii) potvrdenie o uzavretí Zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji.

3.31.            Pre službu jednorazového nabíjania platia primerane ustanovenia čl. 1., čl. 2., čl. 3 body 3.1. až 3.22., čl. 4., čl. 5., bod 6.1. písm. b), čl. 7., čl. 8., čl. 9., čl. 10., čl. 11. a čl. 12.


Roamingové služby (Domáci, Partnerský a Zahraničný roaming)

3.32.            Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ môže vstupovať do tzv. roamingových zmlúv s inými Roamingovými partnermi poskytujúcimi služby nabíjania pre Elektrické vozidlá v rámci územia Slovenskej republiky (Domáci a Partnerský roaming) a taktiež aj mimo územia Slovenskej republiky (Zahraničný roaming), a to s cieľom poskytovať klientom týchto Roamingových partnerov služby nabíjania v Sieti ZSE Drive a zároveň poskytnúť Zákazníkom Poskytovateľa možnosť nabíjania v sieti týchto Roamingových partnerov.

3.33.            Roamingové služby je možné využívať vo všetkých Programoch Služieb s výnimkou Programu ZSE Drive Guest. Aktuálny zoznam roamingových nabíjacích staníc je uvedený na Webovom sídle, v Zákazníckej zóne web a Zákazníckej zóne mobil.

3.34.            Ceny za využívanie Roamingových služieb v rámci Domáceho, Partnerského a Zahraničného roamingu sú uvedené v aktuálnom Cenníku, pričom suma bude vypočítaná v súlade so štruktúrou a sadzbami (AC, DC alebo Ultra nabíjanie) zvoleného Programu. Cena za využívanie Roamingových služieb v rámci Zahraničného roamingu je stanovená ako cena za 60-minútový balíček sprístupnenia nabíjacích staníc Roamingového partnera bez ohľadu na množstvo kWh elektrickej energie spotrebovanej pri nabíjaní jedného Elektrického vozidla.

3.35.            Využívanie Roamingových služieb v rámci Zahraničného roamingu je možné aktiváciou 60-minútového balíčka sprístupnenia nabíjacích staníc Roamingového partnera. 60-minútový balíček sprístupnenia nabíjacích staníc Roamingového partnera je aktivovaný identifikáciou Zákazníka na nabíjacej stanici Roamingového partnera prostredníctvom Nabíjacej karty. Platnosť 60-minútového balíčka sprístupnenia nabíjacích staníc Roamingového partnera je 60 minút od momentu jeho aktivácie na nabíjacej stanici.

3.36.            Služba Zahraničný roaming sa považuje za doplnkovú službu k Programu služieb. Ak objem nabíjania Elektrického vozidla Zákazníka v rámci služby Zahraničného roamingu prevýši objem nabíjania Elektrického vozidla Zákazníka v Sieti ZSE Drive na území Slovenskej republiky v 3 (troch) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, považuje sa takéto konanie Zákazníka za Neoprávnené používanie Nabíjacej karty.

3.37.            Pri využívaní Roamingových služieb v rámci Domáceho, Partnerského a Zahraničného roamingu je Zákazník povinný riadiť sa pokynmi uvedenými na príslušnej nabíjacej stanici Roamingového partnera a na webovom sídle príslušného Roamingového partnera, ako aj lokálnymi právnymi predpismi v súvislosti s poskytovaním služieb nabíjania.

3.38.            Pre Roamingové služby platia primerane ustanovenia čl. 1., čl. 2., čl. 4., čl. 5., čl. 6., čl. 7., čl. 8., čl. 9., čl. 10., čl. 11. a čl. 12.


Použitie elektriny vyrobenej Zákazníkom v rámci Služby nabíjania

3.39.            Zákazník je na základe Zmluvy o výkupe so Službou nabíjania oprávnený použiť ním zvolené percento elektriny v rámci Služby nabíjania. Zákazník berie na vedomie, že použitie elektriny v rámci Služby nabíjania je možné len v Programe určenom v čl. I. bod 1.5. písm. ee) D) týchto OP.

3.40.            Zákazník je oprávnený v súlade so Zmluvou o výkupe so Službou nabíjania a OP ZSE Energia, a.s. určiť, resp. zmeniť už skôr určené RFID číslo Nabíjacej karty, v dôsledku čoho bude od účinnosti takejto zmeny oprávnená využívať Službu nabíjania namiesto Zákazníka Oprávnená osoba. Použitie elektriny dodanej za účelom jej použitia v rámci Služby nabíjania Oprávnenou osobou je možné len v Programe určenom v čl. I. bod 1.5. písm. ee) D) týchto OP. Pre vylúčenie pochybností platí, že Služby nabíjania je oprávnená využívať tá osoba, ktorá je držiteľom Nabíjacej karty naposledy určenej Zákazníkom (mysliac tým Nabíjaciu kartu Zákazníka alebo Nabíjaciu kartu Oprávnenej osoby).

3.41.            Pri využívaní Programu spolu so Službou nabíjania platí, že Zákazník alebo Oprávnená osoba v danom mesiaci najskôr čerpá objem elektriny v kWh Zákazníkom vyrobený a dodaný za účelom použitia v rámci Služby nabíjania a až po jeho vyčerpaní Voľný objem nabíjania. Objem elektriny v kWh dodaný Zákazníkom za účelom použitia v rámci Služby nabíjania a taktiež ani Voľný objem nabíjania resp. ani ich časť, nie je možné preniesť do ďalšieho mesiaca a ich nevyčerpaním v plnej výške v príslušnom mesiaci Zákazníkom alebo Oprávnenou osobou nárok na ich použitie v rámci Služby nabíjania zaniká.

3.42.            Zákazníkom určené percento elektriny dodanej pre účely použitia v rámci Služby nabíjania predstavujúce objem elektriny v kWh sa Zákazníkovi alebo Oprávnenej osobe pripočíta k Voľnému objemu nabíjania zvoleného Programu, a to s dvojmesačným oneskorením (pre vylúčenie pochybností platí, že Zákazníkom určené percento elektriny vyrobené v mesiaci „M“ sa Zákazníkovi alebo Oprávnenej osobe pripočíta k Voľnému objemu nabíjania zvoleného Programu v mesiaci „M+2“).

3.43.            V prípade, ak Zákazník alebo Oprávnená osoba nebude v kalendárnom mesiaci „M+2“ spĺňať všetky podmienky pre použitie elektriny v rámci Služby nabíjania v zmysle Zmluvy o výkupe so Službou nabíjania, OP ZSE Energia, a.s. a/alebo týchto OP, elektrina dodaná Zákazníkom spoločnosti ZSE Energia, a.s. za účelom jej použitia v rámci Služby ZSE Drive sa považuje za dodanú za účelom Darovania elektriny Poskytovateľovi. Zákazník berie na vedomie, že v prípadoch podľa predchádzajúcej vety, nebude k Voľnému objemu nabíjania zvoleného Programu Zákazníka alebo Oprávnenej osoby pripočítané Zákazníkom určené percento elektriny dodanej pre účely jej použitia v rámci Služby nabíjania, a takto zvolené percento elektriny predstavujúce objem elektriny v kWh bude Zákazníkom bezodplatne prenechané (darované) Poskytovateľovi.

3.44.            Zákazník alebo Oprávnená osoba nemá nárok na využívanie Služieb nabíjania a k Darovaniu elektriny Poskytovateľovi dôjde aj v prípadoch, ak Zákazník alebo Oprávnená osoba nemá v kalendárnom mesiaci M+2 platnú a účinnú Zmluvu s Programom určeným v čl. I. bod 1.5. písm. ee) D) týchto OP a/alebo v prípadoch Neoprávneného používania Nabíjacej karty.

3.45.            Ak pominú dôvody, pre ktoré nebolo možné Zákazníkom alebo Oprávnenou osobou využívať Služby nabíjania, Zákazník alebo Oprávnená osoba bude môcť opätovne využívať Služby nabíjania v kalendárnom mesiaci M+2 (platí, že ak napr. Zákazník v mesiaci október nespĺňal podmienky na využívanie Služieb nabíjania a začal ich spĺňať v mesiaci november(mesiac „M“), Služby nabíjania bude môcť využiť najskôr v mesiaci január, a to v objeme elektriny zodpovedajúcom naposledy Zákazníkom oznámenému percentu elektriny dodanej pre účely použitia v rámci Služby nabíjania)


IV.  Služby Domáceho wallboxu

4.1.  Služby Domáceho wallboxu poskytuje Poskytovateľ Zákazníkovi prostredníctvom Domáceho wallboxu, ktorý bol Zákazníkovi dodaný priamo Poskytovateľom alebo prostredníctvom tretej strany (napr. predajcom automobilov alebo iným dodávateľom). Poskytovateľ môže poskytovať služby Domáceho wallboxu aj na zariadeniach od iných dodávateľov, pokiaľ sú funkčne a technicky kompatibilné s platformami a backendom Poskytovateľa. Zoznam kompatibilných značiek a typov wallboxov môže Poskytovateľ uviesť na svojom Webovom sídle. Pokiaľ je medzi Zákazníkom a Poskytovateľom uzatvorená Zmluva a Zmluvné strany sa dohodnú na poskytovaní Služieb Domáceho wallboxu, uzatvoria k Zmluve Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu.

4.2.  Zákazníkovi pridelená Nabíjacia karta na základe Zmluvy slúži okrem poskytovania Služieb na Nabíjacích staniciach v Sieti ZSE Drive aj na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu. Zákazník pri uzatváraní Dodatku na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu určí, ktorá Nabíjacia karta má byť aktivovaná pre Služby Domáceho wallboxu.

4.3.  Uzatvorením Dodatku na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu sa mení Zmluva v časti Programu, a to na nový Zákazníkom v Dodatku na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu určený Program v súvislosti so Službami Domáceho wallboxu. Účinnosť zmeny Programu podľa predchádzajúcej vety nastáva k prvému (1.) dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Dodatok na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu nadobudol účinnosť.

4.4.  Služby Domáceho wallboxu v rodinnom dome pozostávajú z nasledovných služieb:

a) prístup Zákazníka k Zákazníckej zóne mobil a Zákazníckej zóne web s možnosťou:

i) online prístupu k aktuálnemu stavu nabíjania Elektrického vozidla a sledovania histórie nabíjania (domáce nabíjanie, verejné nabíjanie),

ii) ovládania Domáceho wallboxu v rodinnom dome (vypnutie, zapnutie nabíjania Elektrického vozidla na diaľku), iii) voľby preferovaného režimu nabíjania Elektrického vozidla (napr. vysoká/nízka tarifa);

b)    poskytovanie vzdialeného dohľadu nad funkčnosťou Domáceho wallboxu v rodinnom dome zo strany Poskytovateľa;

c) poskytovanie servisnej podpory na telefonickej linke pre nahlasovanie porúch v režime 24/7 (aktuálne platné telefónne číslo na nahlasovanie porúch podľa tohto bodu je zverejnené na Webovom sídle Poskytovateľa, ako aj v Zákazníckej zóne mobil a Zákazníckej zóne web);

d)    Predĺženej záruky v prípade, ak bola medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená kúpna zmluva alebo zmluva o dielo na Domáci wallbox v rodinnom dome;

e) Benefit – asistenčné služby.

4.5.   Služby Domáceho wallboxu v bytovom dome pozostávajú z nasledovných služieb:

a) prístup Zákazníka k Zákazníckej zóne mobil a Zákazníckej zóne web s možnosťou:

i) online prístupu k aktuálnemu stavu nabíjania Elektrického vozidla a sledovania histórie nabíjania (domáce nabíjanie, verejné nabíjanie),

ii) ovládania Domáceho wallboxu v bytovom dome (vypnutie, zapnutie nabíjania Elektrického vozidla na diaľku), iii) voľby preferovaného režimu nabíjania Elektrického vozidla (napr. vysoká/nízka tarifa);

b)    poskytovanie vzdialeného dohľadu nad funkčnosťou Domáceho wallboxu v bytovom dome zo strany Poskytovateľa;

c) poskytovanie servisnej podpory na telefonickej linke pre nahlasovanie porúch v režime 24/7 (aktuálne platné telefónne číslo na nahlasovanie porúch podľa tohto bodu je zverejnené na Webovom sídle Poskytovateľa, ako aj v Zákazníckej zóne mobil a Zákazníckej zóne web);

d)    Predĺženej záruky v prípade, ak bola medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená kúpna zmluva alebo zmluva o dielo na Domáci wallbox v bytovom dome;

e) pripojenie Domáceho wallboxu v bytovom dome do Nabíjacej infraštruktúry v bytovom dome a zabezpečenie dostatočnej rezervovanej kapacity pre nabíjanie osobného Elektrického vozidla v priebehu nízkej tarify;

f)   nabíjanie Elektrického vozidla prostredníctvom Domáceho wallboxu v bytovom dome Zákazníka, spoplatnené za množstvo dodanej elektrickej energie v kWh odmeranej Domácim wallboxom v bytovom dome v cenách uvedených v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu v bytovom dome;

g) Benefit – asistenčné služby.

4.6.   Zákazník berie na vedomie, že súčasťou poskytovania Služieb Domáceho wallboxu nie je zmena dodávateľa elektrickej energie a zmena druhu tarify (na tzv. tarifu pre domáce nabíjanie elektromobilov). V prípade, ak má Zákazník záujem o zmenu druhu tarify, je povinný o túto zmenu druhu tarify požiadať svojho dodávateľa elektrickej energie.


Predĺžená záruka

4.7.   Predĺženou zárukou sa rozumie zabezpečenie odborného posúdenia všetkých porúch Domáceho wallboxu a odstraňovania vád Domáceho wallboxu (s výnimkou nekrytých porúch podľa bodu 4.20.), ktoré Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi za podmienok stanovených týmito OP a Dodatkom na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu, ktoré sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. Doba trvania poskytovania služieb Predĺženej záruky je šesť (6) rokov odo dňa prevzatia Domáceho Wallboxu Zákazníkom v zmysle podmienok kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo na Domáci wallbox.

4.8.   Poskytovateľ sa v rámci Predĺženej záruky zaväzuje:

a) zabezpečiť vykonanie odborného posúdenia každej poruchy Domáceho wallboxu vzniknutej po uplynutí trvania záruky vyplývajúcej z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo na Domáci wallbox, ktorú Zákazník oznámi Poskytovateľovi počas doby poskytovania Služby Domáceho wallboxu a

b)    pokiaľ je takto oznámená porucha vadou Domáceho wallboxu, zabezpečiť odstránenie vady Domáceho wallboxu opravou alebo výmenou podľa podmienok ďalej uvedených v týchto OP.

4.9.   Každú poruchu Domáceho wallboxu (s výnimkou nekrytých porúch podľa bodu 4.20.), ktorú má Zákazník záujem riešiť v rámci Predĺženej záruky, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený vykonať rovnakým spôsobom, aký si Zmluvné strany dohodli pre podávanie reklamácie v Zmluve, Dodatku na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu alebo ktoré upravujú tieto OP.

4.10.            Zákazník nesmie Domáci wallbox, na ktorom zistil poruchu, ďalej používať, a to až do odstránenia vady alebo do oznámenia, že Domáci wallbox je bez vád a je možné ho bezpečne používať. Akékoľvek používanie Domáceho wallboxu v rozpore s predchádzajúcou vetou je na vlastnú zodpovednosť Zákazníka a zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

4.11.            Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 14 dní) zabezpečiť prehliadku Domáceho wallboxu a odborné posúdenie oznámenej poruchy Domáceho wallboxu, a to v termíne, ktorý si za týmto účelom Zmluvné strany dohodnú.

4.12.            Zákazník je povinný Poskytovateľovi sprístupniť Domáci wallbox v dohodnutom termíne. Každú nemožnosť sprístupnenia Domáceho wallboxu v dohodnutom termíne je Zákazník povinný oznámiť Poskytovateľovi minimálne 24 hodín vopred. Ak si Zákazník svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Zákazníkovi náklady na výjazd spojený s márnym pokusom o vykonanie prehliadky Domáceho wallboxu.

4.13.            Poskytovateľ vykoná pri prehliadke Domáceho wallboxu odborné posúdenie oznámenej poruchy Domáceho wallboxu a následne informuje Zákazníka, či ide o vadu a či je vada odstrániteľná. Vada nie je odstrániteľná (teda ide o neodstrániteľnú vadu), ak vadu nie je možné odstrániť opravou Domáceho wallboxu alebo ak by podľa výlučného posúdenia Poskytovateľa bola oprava neekonomická.

4.14.            Ak je porucha Domáceho wallboxu (s výnimkou nekrytých porúch podľa bodu 4.20.) vadou, ktorá je i) odstrániteľná, Poskytovateľ na svoje náklady zabezpečí opravu Domáceho wallboxu, pričom náklady na náhradný komponent hradí Zákazník, alebo ii) neodstrániteľná, Poskytovateľ odporučí výmenu Domáceho wallboxu, resp. navrhne iný spôsob riešenia situácie.

4.15.            Vadou sa pre účely tejto časti OP rozumie taká čiastočná alebo úplná strata funkčných vlastností Domáceho wallboxu, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky tieto skutočnosti:

a) vzťahovala by sa na ňu štandardná záruka, pokiaľ by sa vada vyskytla počas trvania štandardnej záruky,

b)    vyskytla sa na Domácom wallboxe počas nepretržitej doby trvania služby Predĺženej záruky,

c) bola oznámená Poskytovateľovi počas doby trvania služby Predĺženej záruky a

d)    nie je nekrytou poruchou podľa bodu 4.20.

4.16.            Zmluvné strany o spôsobe odstránenia vady Domáceho wallboxu spíšu písomný protokol. Aj napriek podpisu protokolu je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o inom spôsobe odstránenia vady Domáceho wallboxu. Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi postup týkajúci sa priebehu opravy Domáceho wallboxu, ako aj predpokladanú dobu jej trvania. Doba trvania opravy by spravidla nemala presiahnuť 30 dní. Pokiaľ by v priebehu realizácie opravy Domáceho wallboxu došlo k zisteniu, že oprava si vyžiada dlhší čas, Poskytovateľ je oprávnený dobu trvania opravy predĺžiť o nevyhnutý čas.

4.17.            Za účelom vykonania opravy Domáceho wallboxu podľa bodu je Zákazník povinný Poskytovateľovi  sprístupniť  miesto  opravy  Domáceho  wallboxu v dohodnutom termíne. Každú nemožnosť sprístupnenia miesta opravy Domáceho wallboxu v dohodnutom termíne je Zákazník povinný Poskytovateľovi oznámiť minimálne 24 hodín vopred. Ak si Zákazník svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, Poskytovateľovi je oprávnený účtovať Zákazníkovi náklady na výjazd spojený s márnym pokusom o opravu Domáceho wallboxu.

4.18.            Po odstránení vady Domáceho wallboxu je Poskytovateľ povinný umožniť Zákazníkovi oboznámiť sa so stavom Domáceho wallboxu. O odstránení vád Domáceho wallboxu spíšu Zmluvné strany písomný protokol.

4.19.            Ak je porucha Domáceho wallboxu nekrytou poruchou podľa bodu 4.20. alebo nie je vadou v zmysle tohto článku OP, Zákazník nemá nárok na jej bezodplatné odstránenie a je na výlučnom rozhodnutí Zákazníka, či si opravu Domáceho wallboxu zabezpečí prostredníctvom Poskytovateľa alebo tretej osoby. Ak sa Poskytovateľ a Zákazník dohodnú na oprave Domáceho wallboxu, Zákazník je povinný cenu opravy Poskytovateľovi v plnej výške uhradiť.

4.20.            Nekrytou poruchou sa rozumie ktorákoľvek z nasledovných porúch:

a) porucha predstavujúca bežné opotrebenie Domáceho wallboxu v dôsledku jeho užívania bez straty jeho funkčnosti,

b)    porucha, ktorá nepredstavuje zhoršenie funkčných vlastností Domáceho wallboxu, ani nebráni alebo neobmedzuje v jeho bežnom používaní,

c) porucha, ktorá bola zapríčinená Zákazníkom alebo treťou osobou úmyselne alebo v dôsledku nedbanlivosti,

d)    porucha, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania, údržby alebo opravy Zákazníkom alebo treťou osobou,

e) porucha, ktorá vznikla v dôsledku inej udalosti, ktorú Poskytovateľ ani výrobca Domáceho wallboxu nemohol ovplyvniť (napr. poškodenie treťou osobou, živlom, požiarom, prepätím alebo použitím nesprávneho zdroja napätia, výpadkom dodávky elektrickej energie, chemickými látkami, fyzikálnymi javmi, pôsobením radiácie alebo v dôsledku skutočnosti predstavujúcej vyššiu moc) alebo

f)   porucha častí, ktorých opotrebovateľnosť je bežnou vlastnosťou.


Povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka

4.21.            Poskytovateľ je povinný:

a) umožniť Zákazníkovi využívanie Služieb za podmienok stanovených v týchto OP a Zmluve;

b)    zabezpečiť pravidelnú technickú údržbu Nabíjacích staníc;

c) v prípade poruchy ktorejkoľvek Nabíjacej stanice zabezpečiť jej opravu bez zbytočného odkladu podľa svojich možností a schopností;

d)    poskytovať Zákazníkovi technickú asistenciu týkajúcu sa Služieb, 24 hodín denne, sedem dní v týždni na bezplatnom telefónnom čísle 0800 555 800;

e) poskytovať Zákazníkovi pri využívaní Služieb potrebnú súčinnosť.

4.22.            Zákazník je povinný:

a) dodržiavať všetky ustanovenia OP a Zmluvy, využívať Služby len v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, príp. lokálnymi právnymi predpismi pri využívaní Roamingových služieb, pokynmi a návodmi Poskytovateľa a/alebo Roamingových partnerov a príslušnou legislatívou;

b)    nezneužívať Služby akýmkoľvek spôsobom, a to predovšetkým tým, že Zákazník sa zaväzuje používať ktorúkoľvek Nabíjaciu stanicu na to určeným spôsobom a túto nepoškodzovať, ani do nej akýmkoľvek spôsobom nezasahovať, brať ohľad na práva a oprávnené záujmy ostatných zákazníkov Služby a riadiť sa pokynmi Poskytovateľa a/alebo Roamingového partnera, najmä ohľadom maximálnej doby státia na Nabíjacej stanici;

c) používať Nabíjaciu stanicu v súlade s účelom jej využitia tak, aby nedochádzalo na škode na majetku a zdraví;

d)    informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu o akýchkoľvek poruchách, porušeniach, či poškodeniach Nabíjacej stanice, ktoré Zákazník zistil, alebo o ktorých sa dozvedel počas využívania Služieb;

e) uhradiť  Poskytovateľovi  akúkoľvek  škodu,  ktorá  bola  úmyselne  alebo z nedbanlivosti spôsobená na ktorejkoľvek Nabíjacej stanici nesprávnym, nešetrným používaním či zaobchádzaním Zákazníka;

f)   poskytovať Poskytovateľovi, resp. ním na to určenej osobe, všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie služieb a činností v rámci Služieb. Ak Zákazník súčinnosť podľa predchádzajúcej vety neposkytne alebo sa omešká s jej poskytnutím, Poskytovateľ nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov a povinností v zmysle týchto OP, a to počas takej doby, o ktorú je Zákazník v omeškaní.


V.    Cena za poskytnutie Služieb

5.1.  Cena za poskytovanie Služby je uvedená v aktuálnom Cenníku, ktorý je súčasťou Zmluvy, pričom suma bude vypočítaná v súlade so štruktúrou a sadzbami (AC, DC alebo Ultra nabíjanie) zvoleného Programu a zvolených Služieb.

5.2.  Výška platby za Program služieb bude vypočítaná na základe množstva odobratej elektrickej energie pri nabíjaní Elektrického vozidla. Takto určené množstvo sa určí na základe zariadení umiestnených v Nabíjacej stanici. V prípade rozdielneho množstva indikovaného na Nabíjacej stanici a v Elektrickom vozidle, je rozhodujúci údaj na Nabíjacej stanici. V prípade nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa písm. ii) bodu 3.5. týchto OP sa Zákazník zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytovanie Služieb v alikvotnej výške Programu zvoleného v registračnom formulári / Zmluve ako aj ďalšie poplatky za využívanie Služieb uvedené v Cenníku.

5.3.  Ďalšie doplnkové Služby sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka. Cena za Služby Domáceho wallboxu je určená ako pravidelný mesačný poplatok, ktorý sa Zákazník zaväzuje Poskytovateľovi uhrádzať za poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu vo výške podľa platného Cenníka, ktorý tvorí prílohu Dodatku o poskytovaní Služieb Domáceho wallboxu.

5.4.  Ceny Programov a ostatných poplatkov uvedených v Cenníku sú konečné a sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty („DPH“).

5.5.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo Cenník kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom zmenu Cenníka Poskytovateľ oznámi jeho zverejnením na Webovom sídle. Nový Cenník bude účinný od 1. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol Cenník zverejnený, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje ho zverejniť najmenej 15 dní pred dňom, odkedy má nastať účinnosť nového Cenníka. Zákazník je povinný oboznámiť sa so zmenami Cenníka. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Cenník počas zmluvného obdobia a účtovať Zákazníkovi poskytovanie Služieb podľa nového Cenníka.


VI.  Platobné a fakturačné podmienky

6.1.  Zákazník je oprávnený realizovať platby za Služby podľa Zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:

a) bankovým prevodom na základe faktúry za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom boli Zákazníkovi Služby prípadne iné plnenia v zmysle Cenníka poskytnuté, a to v prípade Programov, v ktorých bola Zákazníkovi vydaná, Karta a/alebo

b)    platbou prostredníctvom Zákazníckej zóny mobil (mobilnej aplikácie) s použitím čísla kreditnej/debetnej karty, a to v prípade Programov, ktorých súčasťou nie je Karta.

6.2.  Faktúru podľa čl. 6.1. písm. a) týchto OP vyššie, Poskytovateľ štandardne vystaví v písomnej (tlačenej) podobe a doručuje ju na korešpondenčnú adresu Zákazníka špecifikovanú v Zmluve, a to do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli Zákazníkovi Služby, prípadne iné plnenia v zmysle Cenníka poskytnuté.

6.3.  V prípade dohody medzi Poskytovateľom a Zákazníkom o elektronickom vyhotovení faktúry, nie je Poskytovateľ povinný zasielať Zákazníkovi faktúru aj v tlačenej písomnej forme. V takom prípade je faktúra doručovaná na emailovú adresu Zákazníka špecifikovanú v Zmluve alebo oznámenú po uzatvorení Zmluvy, a to v rovnakej lehote ako v prípade tlačenej faktúry.

6.4.  Splatnosť faktúry je 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, keď bola dlžná čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

6.5.  Ak splatnosť faktúry pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

6.6.  V prípade omeškania Zákazníka s úhradou akéhokoľvek záväzku zo Zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do dňa úhrady takéhoto záväzku. Výška úroku z omeškania ročne je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s úhradou platby. Záväzok je uhradený v deň, keď dôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa. Uplatnením úroku z omeškania Poskytovateľom nie je dotknutý nárok na náhradu škodu prevyšujúci vyfakturovaný úrok z omeškania.

6.7.  Uplatnením reklamácie faktúry Zákazníkom nie je dotknutá povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote splatnosti. Ak Zákazník riadne neuhradí fakturovanú sumu v plnej výške v lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, a to zablokovaním Karty alebo všetkých vydaných Kariet až do riadneho zaplatenia dlžnej sumy.

6.8.  Nezaplatenie akéhokoľvek záväzku voči Poskytovateľovi znamená porušenie povinností Zákazníka a zakladá právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy tak, ako je uvedené nižšie.

6.9.  Zákazník má právo započítať svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa.


VII. Prerušenie a obmedzenie poskytovania Služieb

7.1.  Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť  poskytovanie Služieb v nasledovných prípadoch:

a) Zákazník je v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy;

b)    pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opravách a údržbe Nabíjacích staníc a Nabíjacej infraštruktúry v bytovom dome, v týchto prípadoch Poskytovateľ tieto informácie Zákazníkovi oznámi najneskôr 10 kalendárnych dní vopred, pričom za oznámenie podľa tohto bodu sa považuje aj zverejnenie oznamu na Webovom sídle;

c) nepredvídanej poruchy, pričom v takomto prípade Poskytovateľ oznámi túto skutočnosť Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, pričom za oznámenie podľa tohto bodu sa považuje aj zverejnenie oznamu na Webovom sídle;

d)    neodvrátiteľnej udalosti, ktorá nemá pôvod v prevádzke Nabíjacích staníc a Nabíjacej infraštruktúry v bytovom dome, najmä v prípade neodvrátiteľnej prírodnej udalosti, teroristickej akcie, vojny, štrajku majúceho vplyv na možnosť plnenia povinnosti Prevádzkovateľa;

e)v prípade prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorého je Nabíjacia stanica a Nabíjacia infraštruktúra v bytovom dome pripojená, v prípadoch a za podmienok stanovených v Zákone o energetike a v ostatných súvisiacich predpisoch;

f)  Poskytovateľ zistí, že Zákazníkom poskytnuté údaje sú nepravdivé alebo neaktuálne, alebo Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie na takéto konanie, alebo Zákazník iným spôsobom hrubo poruší Zmluvu.

V prípade podľa písm. f) si Poskytovateľ vyhradzuje právo na dočasné pozastavenie alebo aj úplné ukončenie poskytovanej Služby.

7.2.  Počas prerušenia alebo obmedzenia podľa bodu 7.1. tohto článku OP, Poskytovateľ nemá povinnosť Zákazníkom poskytovať Služby, pričom po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia podľa bodu 7.1. tohto článku OP, bude využívanie Služieb bezodkladne obnovené a umožnené.

7.3.  Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby v prípade stavov núdze, ktoré sú upravené Zákonom o energetike, pričom stavom núdze sa v zmysle ust. § 20 Zákona o energetike v elektroenergetike rozumie, náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie, opatrení hospodárskej mobilizácie, havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia, ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy, nedostatku zdrojov energie, teroristického činu.


VIII.       Zodpovednosť a vady

8.1.  Ak poruší niektorá zo Zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z týchto OP a Zmluvy, má poškodená Zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody.

8.2.  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neposkytnutie Služieb v prípade (i) vád, či nevhodnosťou technického vybavenia Elektrického vozidla, (ii) nesprávnym postupom Zákazníka pri využívaní Služieb, (iii) zavinením tretej osoby, ktorá spôsobila poškodenie, znefunkčnenie, alebo krádež Nabíjacej stanice alebo Nabíjacej infraštruktúry v bytovom dome a (iv) nedodržaním OP alebo príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a/alebo platných v krajine Roamingového partnera zo strany Zákazníka. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť pri poskytovaní Služieb za výkon konektorov, ktorý je informatívne uvedený pri Nabíjacích staniciach ako maximálny možný výkon Nabíjacej stanice.

8.3.  Poskytovateľ nezodpovedá Zákazníkovi za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti využívať Služby, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd, s výnimkou ak tieto škody vznikli v dôsledku preukázateľne úmyselného protiprávneho konania Poskytovateľa.

8.4.  Poskytovateľ a Zákazník sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomé, že by mohli viesť ku škodám a budú sa usilovať hroziace škody odvrátiť.

8.5.  Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré by mohli využívaním Služieb vzniknúť maximálne do výšky 5.000 € (slovom: päťtisíc euro).

8.6.  Pokiaľ si Zákazník nesplní svoju povinnosť informovať o zmene svojich údajov či už v rámci registračného formuláru alebo Zmluvy, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v tejto súvislosti Zákazníkovi. V prípade, ak Zákazník poskytne nepravdivé, neúplné alebo inak nesprávne informácie a v súvislosti s tými vznikne akákoľvek škoda, takáto škoda bude od Zákazníka vymáhateľná.

8.7.  Poskytovateľ zodpovedá za vady Služieb v súlade s § 623 a 624 Občianskeho zákonníka pokiaľ tieto OP alebo Zmluva neustanovujú inak.

8.8.  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo pravidelný servis Domáceho wallboxu pri prevzatí Zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 3 mesiace. Nároky z vady plnenia pri poskytovaní Služieb Domáceho wallboxu, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je Zákazník povinný bezodkladne uplatniť u Poskytovateľa podaním reklamácie spôsobom dohodnutým v týchto OP.


IX.   Doručovanie

9.1.  Pokiaľ nie je v OP alebo v Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy alebo OP urobiť písomne (ďalej len „písomnosti“), sa budú považovať za riadne podané druhej zmluvnej strane, ak budú doručené druhej zmluvnej strane ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

a)osobným doručením adresátovi na adresu uvedenú v Zmluve alebo oznámenú po uzavretí Zmluvy,

b)    doručením prostredníctvom poštového doručovateľa,

c) kuriérskou službou,

d)    elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo oznámenú Poskytovateľovi po uzavretí Zmluvy.

9.2.  Pri osobnom doručovaní podľa písm. a) bod 9.1. tohto článku 9. OP sa písomnosti považujú za doručené dňom vyznačeným na potvrdení prevzatia písomnej zásielky jej adresátom (napr. odtlačok pečiatky z podateľne zmluvnej strany alebo potvrdenie prevzatia na kópii doručovanej písomnosti).

9.3.  Písomnosti, ktoré Zákazník alebo Poskytovateľ doručuje podľa písm. b) a písm.

c) bodu 9.1. tohto článku 9. OP prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriérskej služby (ďalej len „zásielka“), sa považujú za doručené ich adresátovi:

a) dňom prevzatia zásielky,

b)    dňom odopretia zásielku adresátom prevziať,

c) na siedmy deň od uloženia zásielky na pošte,

d)    dňom vrátenia zásielky jej odosielateľovi, ak zásielku nebolo možné doručiť na poslednej známej adrese zmluvnej strany, ktorej bola zásielka doručovaná (iba v tom prípade, ak sa neuplatňuje fikcia doručenia podľa písm. c) bod 9.1. článku

9. OP).

Písomnosti, doručované elektronicky podľa bodu 9.1 tohto článku 9. OP sa považujú za doručené:

a) nasledujúci pracovný deň po dni vyznačenom na potvrdení o úspešnom odoslaní faxovej správy,

b)    nasledujúci pracovný deň po dni v ktorom bola e-mailová správa odoslaná.

9.4.  Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie a e-mailovej adresy, a to bezodkladne po tom, čo takáto zmena nastala. Písomnosť sa považuje za doručenú na odosielateľovi poslednú známu e-mailovú adresu adresáta.


X.     Podávanie reklamácií

10.1.            Reklamáciou sa rozumie písomné podanie Zákazníka alebo jeho oprávneného zástupcu, ktoré je adresované Poskytovateľovi, ktorým sa Zákazník domáha najmä uplatnenia zodpovednosti poskytovateľa za vadné poskytnutie Služieb, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a Zákazník požaduje od Poskytovateľa nápravu. Účelom reklamácie je najmä odstránenie Zákazníkom vytýkaných vád.

10.2.            Zákazník má právo reklamovať najmä:

a) kvalitu poskytovaných Služieb;

b)    nefunkčnosť RFID karty;

c) fakturáciu poskytnutých Služieb;

d)    Iné zistené vady súvisiace s poskytovaním Služieb zo strany Poskytovateľa.

10.3.            Zákazník môže reklamáciu uplatniť:

a) písomne u Poskytovateľa na korešpondenčnej adrese: Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava;

b)    elektronicky na e-mailovej adrese elektromobilita@zse.sk;

c) osobne u Poskytovateľa prostredníctvom ZSE centier, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam;

d)    prostredníctvom vyplnenia formulára slúžiaceho na podanie reklamácie na Webovom sídle.

10.4.            Podanie, ktorým Zákazník uplatňuje reklamáciu, musí čitateľne obsahovať:

a) identifikáciu Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu;

b)    číslo Zmluvy;

c) predmet reklamácie podľa bodu 10.2. tohto článku 10. (t.j. popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie; ak sa reklamácia týka faktúry, identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa reklamácia týka);

d)    podpis Zákazníka alebo jeho oprávneného zástupcu, ak nejde o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie;

e) dátum podania reklamácie;

f)  adresu, na ktorú bude odpoveď zaslaná (v prípade, ak nie je zhodná s adresou, ktorú eviduje Poskytovateľ).

Vzor reklamačného záznamu je Zákazníkovi k dispozícii u Poskytovateľa ako aj na Webovom sídle.

10.5.            Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Poskytovateľ nevie z tohto dôvodu reklamáciu vybaviť, je povinný vyzvať Zákazníka na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Zákazník reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú.

10.6.            Ak reklamáciu podáva v mene Zákazníka jeho splnomocnenec (zástupca), k reklamácii musí byť priložené aj písomné splnomocnenie podpísané Splnomocnencom na zastupovanie Zákazníka vo veci reklamácie a Zákazníkom.

10.7.            Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

10.8.            Uplatnením reklamácie faktúry nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote splatnosti.

10.9.            Poskytovateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie (pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak). Uplatnením reklamácie sa rozumie deň doručenia písomnej reklamácie Poskytovateľovi v súlade s týmito OP.

10.10.     V prípade neúplnej reklamácie podľa bodu 10.5. tohto článku 10., začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie odo dňa doručenia doplnenej reklamácie Zákazníkom v súlade s bodom 10.5. tohto článku 10.

10.11.     Ak Zákazník nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že jeho práva v rámci zmluvného vzťahu s Poskytovateľom boli porušené, má v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Uvedené nemá vplyv na právo Odberateľa domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.

10.12.     Odberateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.13.     Podmienkou na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zamietnutie predchádzajúcej žiadosti Zákazníka o nápravu Poskytovateľom alebo ak Poskytovateľ na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa, kedy mu bola Zákazníkom odoslaná.

10.14.     Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane, s uvedením dôvodu predĺženia takejto lehoty.


XI.   Zánik Zmluvy

11.1.            Zmluva zaniká:

a) na základe dohody Zmluvných strán;

b)    výpoveďou Zmluvy;

c) odstúpením od Zmluvy z dôvodov podľa tohto článku 11. OP;

d)    pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa, a to v prípade jednorazového nabíjania.

11.2.            Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.

11.3.            Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu doručením písomnej výpovede tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená druhej zmluvnej strane.

11.4.            Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak:

a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo

b)    bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania alebo

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo

d)    druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

11.5.            Účinnosť odstúpenia nastane doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom odstúpení od Zmluvy zaslanom druhej zmluvnej strany.

11.6.            V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia.

11.7.            Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť prostredníctvom písomného odstúpenia v prípade:

a) ak je Zákazník v omeškaní s úhradou faktúry a túto neuhradil ani do lehoty uvedenej v upomienke od doručenia na jej uhradenie;

b)    ak Zákazník poskytne nepravdivé údaje vo formulári na uzavretie Zmluvy;

c) zneužíva Služby v zmysle OP;

d)    opakovane porušuje podmienky OP;

e) ak Zákazník nedoručí Poskytovateľovi ním podpísanú Zmluvu v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zmluvy a Karty;

f)  zmeny účelu využitia Služieb na iný účel ako pre vlastnú potrebu spotrebiteľa;

g) ak Zákazník počas dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ani raz nevyužil žiadnu zo Služieb;

h)    ak dôjde k zablokovaniu Nabíjacej karty v prípadoch Neoprávneného používania Nabíjacej karty.

11.8.            Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným odstúpením od zmluvy zaslanom Zákazníkovi. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom Zákazníkovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Poskytovateľa o odstúpení zaslanom Zákazníkovi. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom sa považuje za doručené Zákazníkovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo tretím dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Zákazník o uložení zásielky nedozvedel.

11.9.            Zákazník je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť prostredníctvom písomného odstúpenia v prípade:

a) ak dôjde k zvýšeniu ceny Služieb, pričom v takomto prípade je oprávnený písomne odstúpiť do 15 dní odo dňa účinnosti Cenníka podľa týchto OP;

b)    ak dôjde k zverejneniu nových OP, pričom v takomto prípade je oprávnený písomne odstúpiť do 15 dní pred dňom účinnosti nových OP;

c) ak Zákazník nemôže využívať Služby pre okolnosti, ktoré nepretržite trvajú dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

11.10.     Zákazník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. V takomto prípade môže Zákazník uplatniť u Poskytovateľa právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej forme, alebo prostredníctvom formuláru na odstúpenie od Zmluvy. Náklady súvisiace s vrátením Karty a akéhokoľvek využívania Služieb znáša v takom prípade Zákazník. V prípade jednorazového nabíjania nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy po poskytnutí Služby.

11.11.     Účinnosť odstúpenia nastane doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení o odstúpení od Zmluvy zaslanom Zákazníkovi.

11.12.     Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich vysporiadania.


XII. Záverečné ustanovenia

12.1.            Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Program, vrátane ceny za Služby a rozsah a štruktúru Služieb, a to najmä v prípade (i) zmeny podmienok na trhu poskytovania Služieb, (ii) zvýšenia nákladov za poskytovanie Služieb, (iii) zmeny trhového a/alebo technologického vývoja Služieb, (iv) zmeny príslušnej legislatívy a (v) rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

12.2.            Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť vykonávanie služieb a činností v rámci Služieb aj prostredníctvom odborne spôsobilých tretích osôb, čím však nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za takto vykonané služby alebo činnosti.

12.3.            Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v OP sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike predovšetkým Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji.

12.4.            Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s výnimkou postúpenia pohľadávok Poskytovateľa voči Zákazníkovi vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.

12.5.            Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.

12.6.            Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo účtu, zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

12.7.            Poskytovateľ má právo jednostranne meniť OP vzhľadom na zmenu cien elektriny a z dôvodov podľa 12.1 týchto OP. Účinnosťou nových OP zaniká platnosť týchto OP. Poskytovateľ upovedomí Zákazníka o zmene OP zverejnením na Webovom sídle, minimálne 30 dní pred ich účinnosťou.

12.8.            Poskytovateľ sa pri riadení svojich obchodných činností a vzťahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe ZSE, ktorého znenie je zverejnené na internetovej stránke http://www.skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-transparentnost.

12.9.            Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4. 2024.